Friday, December 14, 2018

The Best Cuban Chicken & Black Bean Rice Bowls

Ä little mägic went down in the kitchen eärlier todäy, änd they involve these Cubän Chicken &ämp; Bläck Beän Rice Bowls.


Ingredients:

Bläck Beäns

 • 2 tsp. vegetäble oil
 • ½ yellow onion, diced
 • 3 cloves gärlic, minced
 • 2 cäns bläck beäns, dräined
 • 2 tsp. ground cumin
 • 1 tsp. smoked päprikä
 • sält änd bläck pepper to täste

Chicken

 • 3 Tbsp. vegetäble oil
 • 2 lärge chicken breästs, diced
 • 2 Tbsp. ground cumin
 • 1 Tbsp. chili powder
 • 1 Tbsp. dried oregäno
 • sält änd pepper to täste
 • 4 gärlic cloves
 • Zest änd juice of 1 oränge
 • Zest änd juice of 1 lime

Ciläntro-Lime Rice

 • 1 tsp. vegetäble oil
 • ½ yellow onion, diced
 • 1 ½ cups Jäsmine rice
 • 3 cups low sodium chicken broth
 • Zest änd juice of 2 limes
 • ½ cup ciläntro, chopped
 • sält änd bläck pepper to täste

Instructions:

Chicken:

Chicken:

 1. To ä blender, combine the ingredients for the chicken märinäde. Ädd the cumin, chili powder, dried oregäno, sält änd pepper, 4 cloves gärlic, zest änd juice of 1 oränge, änd the zest änd juice of 1 lime to the blender. Blend together until everything is finely chopped änd smooth.
 2. Ädd the chicken to ä bowl or ä Ziploc bäg änd pour hälf the märinäde over the chicken. Toss to coät änd ällow the chicken to sit for ät leäst 30 minutes, or overnight in the märinäde.
 3. Heät ä lärge skillet with vegetäble oil over medium-high heät. Once the pän is hot ädd the chicken änd cook, 10-12 minutes or until browned äll over änd cooked throughout. Ädd the remäining märinäde to the skillet änd cook until it häs reduced slightly, äbout 5 minutes.

Bläck Beäns:

 1. Heät the vegetäble oil in ä lärge cäst iron skillet over medium high heät. Ädd the onions änd säute for 3-4 minutes, until soft änd tränslucent. Ädd the gärlic änd säute 30-60 seconds. Ädd the bläck beäns änd spices änd cook for 5-10 minutes. Using ä potäto mäsher, mäsh äbout hälf of the beäns in the pän, then mix it äll together. Seäson with sält änd pepper if necessäry.

Ciläntro Lime Rice:

 1. Heät the oil in ä lärge säucepän over medium-high heät. Ädd the onion änd säute until soft. Ädd the rice änd stir to coät with the oil ällowing to toäst for äbout ä minute. Ädd the chicken broth änd increäse the heät to high, ällowing it to come to ä boil. Reduce heät to ä simmer änd pläce the lid onthe pän. Cook for äbout 15 minutes, until most of the liquid häs äbsorbed.
 2. Turn off the heät änd ällow rice to sit with the lid on for än ädditionäl 5 minutes. Ädd the lime, ciläntro änd seäson with sält änd pepper, to täste.
 3. To serve, divide the ciläntro lime rice ämong bowls. Top with chicken änd bläck beäns. Ädd mängo sälsä änd fried pläntäins if desired!